medrek.se

logga

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland

Regioner
Kategorier
Utgår

2023-10-08

Ansök nu

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland

Arbetsplatsbeskrivning

Region Västernorrland ansvarar för att det finns jämlik, god och nära hälso- och sjukvård samt förutsättningar för en god hälsa för länets invånare. Genom insatser för bland annat tillväxt, kultur och forskning bidrar Region Västernorrland även till att skapa ett livskraftigt län för dig att leva och verka i.

Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill axla rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör och bli en del av det viktiga arbete vi gör varje dag för liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland!

OM OSS
Region Västernorrland är ett län i stark utveckling kopplat till den gröna omställningen som sker i norra Sverige. Vi vill vara en plats där fler väljer att stanna och dit fler väljer att flytta till. Invånare ska ha god tillgång till regionens verksamheter, som ska bedrivas kostnadseffektivt, i teknisk framkant och med hög kvalitet. Detta kan klaras genom ett ständigt förbättringsarbete, tillitsbaserad styrning och uppföljning av verksamheterna. Liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland. Inriktningen är att åstadkomma en jämlik fördelning av resurser utifrån behov, delaktiga medarbetare, framgångsrika verksamheter och en ekonomi i balans över tid.
I arbetet med att utveckla Region Västernorrland, finns sedan snart tre år tillbaka en ny sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation. Specialistvård, primärvård, tandvård och rättspsykiatri utgör en sammanhållen organisation, där delar av specialist- och primärvården inom ramen för den nya organisationen åtta områden bildar en gemensam verksamhet för att bättre kunna stödja utvecklingen av den nära vården i Region Västernorrland.

Befattningen som hälso- och sjukvårdsdirektör inrättades i samband med förändringarna. Genom att förstärka regionledningen med en hälso- och sjukvårdsdirektör med ett tydligt sammanhållet funktionsansvar stärks också förmågan att åstadkomma en tydligare och effektivare ledning och styrning av regionens hälso- och sjukvård i enlighet med beslutade inriktningsmål.

Du ansöker via ansökningslänken nedan senast den 8 oktober 2023. Handlingar som inkommer till Region Västernorrland blir allmän handling. Om du vill ha mer information och en konfidentiell första kontakt kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist, Jefferson Wells, 070-377 20 63 annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se.

Arbetsuppgifter

Regiondirektören är Regionens högsta tjänsteman och som hälso- och sjukvårdsdirektör är du högsta tjänsteman i förhållande till Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer utgöra en betydande part, att tillsammans med regiondirektören, utveckla Regionen som helhet och där fokus i hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag omfattar den fortsatta utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Uppdraget ställer stora krav på helhetssyn, där ett flertal mål för verksamheten är styrande. Hälso- och sjukvårdsorganisationen står inför en stor ekonomisk utmaning med ett långsiktigt sparkrav. En betydande del av kostnaderna utgörs av ett stort beroende av hyrpersonal som en konsekvens av en stor rekryteringsutmaning. Därför kommer ett betydande fokus läggas i detta sammanhang på att uppnå en jämlik, god och nära vård som är resurseffektiv.

Du arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden, som är driftsansvarig för den specialiserade vården samt regionens primärvård och tandvård. Den uppgiften kräver en utvecklad förmåga att ta fram goda kunskapsunderlag för politiska beslut och att omsätta politiska beslut och mål till konkreta och handlingsinriktade planer som har förutsättningar att genomföras inom Regionens hälso- och sjukvårdsorganisation.

Ditt uppdrag ställer krav på samordning och förmåga att organisera och följa upp ett långsiktigt utvecklingsarbete, som bygger på delaktiga och välinformerade medarbetare. För att lyckas med det kommer du att leda hälso- och sjukvårdens områden in i framtiden. Sjukvårdsområdenas chefer rapporterar till dig och tillsammans arbetar ni för hälso- och sjukvårdens fortsatta utveckling gentemot uppsatta mål utifrån både ett långsiktigt och ett operativt perspektiv.

Som hälso- och sjukvårdsdirektör har du även ansvaret att samverka med andra samhällsaktörer inom hälsa och omsorg. Dit hör bland annat länets kommuner, nationella nätverk inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och arbetet inom den Norra Sjukvårdsregionförbundet (NRF). Du kommer också att ha en framträdande ledarroll vid extraordinära händelser.

Uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör innebär ett chefsförordnande om fyra år.

Kvalifikationer

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Du är en erfaren ledare som representerar ett tydligt och engagerat ledarskap. Du har en god förmåga att inspirera och leda genom andra chefer i en komplex kunskapsorganisation, samtidigt som du kan driva ett uthålligt arbete mot uppsatta mål.

Du har en akademisk utbildning från universitet eller högskola önskvärt inom hälso- och sjukvårdsområdet samt flera års gedigen ledarerfarenhet på olika nivåer. För att lyckas med uppdraget är det ett krav att du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation.

Du har erfarenhet att driva förändrings- och förbättringsarbete på strategisk nivå som kräver avvägningar mellan målkonflikter och ett betydande behov av samverkan med medarbetare, fackliga organisationer, invånare och andra aktörer. Förmåga att samverka och skapa tillit är en förutsättning för att lyckas i uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör. Eftersom rollen innebär många kontakter, både internt och externt, är det viktigt att du är kommunikativ samt bra på att skapa och bibehålla goda relationer. Det är önskvärt att du har mycket god kunskap om hälso- och sjukvårdens logik och utvecklingsbehov.

I din roll är du biträdande regiondirektör, varför det är ett krav att du har en övergripande systemförståelse och god kännedom om offentlig förvaltning och verksamhetsstyrning. Vi söker efter en person som uppvisat driv, målmedvetenhet och engagemang, och som har förmågan att omsätta målsättningar till konkreta åtgärder. Du har också förståelse för regionens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig myndighet. Du uttrycker dig väl muntligt och i skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Anställning

Tillsvidare

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2023-10-08

Upplysningar/fackliga kontaktpersoner

Åsa Bellander

Regiondirektör

Telefon: 072- 452 61 35

E-post: asa.bellander@rvn.se

 

Henriette Eriksson

Kommunal Västernorrland

Telefon: 072-5242971

E-post: henriette.eriksson@rvn.se

 

Ylva Byström

Vision

Telefon: 070-6328036

E-post: ylva.bystrom@rvn.se

 

Emma Furberg

SACO

Telefon: 0660-87903

E-post: emma.furberg@rvn.se

 

Kenneth Byström

Vårdförbundet

Telefon: 072-5330075

E-post: kenneth.bystrom@vardforbundet.se

Dela detta jobb

logga
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västernorrland

Region Västernorrland